03:35 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 14: Các ông nói rằng Đức Chúa Jêsus chết và sống lại, nhưng sự ấy có chắc không?

Thứ năm - 21/01/2016 23:07
Câu Hỏi 14: Các ông nói rằng Đức Chúa Jêsus chết và sống lại, nhưng sự ấy có chắc không?

Câu Hỏi 14: Các ông nói rằng Đức Chúa Jêsus chết và sống lại, nhưng sự ấy có chắc không?

Cảm ơn Vị thính giả đã đặt một câu hỏi thích hợp trong Mùa Kỷ Niệm Chúa Jêsus chịu chết và sống lại,và đây là câu hỏi rất quan trọng vì Đạo lý Cứu Rỗi của Chúa Jêsus Christ là đặt trên hai lẽ đạo Chúa Jêsus chịu chết chuộc tội nhân loại và Chúa cũng đã sống lại đả bảo đảm sự cứu rỗi của Chúa là chắc chắn
Cảm ơn Vị thính giả đã đặt một câu hỏi thích hợp trong Mùa Kỷ Niệm Chúa Jêsus chịu chết và sống lại,và đây là câu hỏi rất quan trọng vì Đạo lý Cứu Rỗi của Chúa Jêsus Christ là đặt trên hai lẽ đạo Chúa Jêsus chịu chết chuộc tội nhân loại và Chúa cũng đã sống lại đả bảo đảm sự cứu rỗi của Chúa là chắc chắn, đúng như cách đây gần hai ngàn năm, một người học thức đầy quyền thế từng chống đối Tin Lành của Chúa Jêsus, sau thời gian dùng quyền lực của mình bắt giam bắt giết bất cứ người nào dám tin Chúa Jêsus chết chuộc tội nhân loại và đã sống lại đời đời, cuối cùng người nầy phải xác nhận: Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Jêsus Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chon, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh (I Côr. 15:3-4).

Như vậy,

ĐIỀU THỨ NHẤT: SỰ CHẾT CHUỘC TỘI CỦA CHÚA JÊSUS LÀ CHẮC CHẮN.

Bằng cớ nào tin rằng chắc chắn? Tôi xin nêu vài bằng cớ chứng minh sự chết của Chúa Jêsus là chắc chắn, là chân lý:

BẰNG CỚ thứ nhất: là LỊCH SỬ loài người nhìn nhận cách đây hai ngàn năm đã có một nhân vật danh Ngài là Jêsus đã giáng sanh và sự giáng sanh của Ngài đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại, đồng thời lịch sử nhân loại cũng nhìn nhận chính Jêsus đó đã chết trên cây thập tự. Suốt lịch sử nhân loại 2.000 năm qua có rất nhiều người thù nghịch với Tin Lành của Chúa Jêsus, nhưng kỳ diệu thay không một người thù nghịch nào phủ nhận một Jêsus lịch sử từng chết trên thập tự giá.

BẰNG CỚ thứ hai chứng minh Chúa Jêsus đã chịu chết là hình ảnh cây thập tự. Trước khi Chúa Jêsus chịu chết trên cây thập tự thì cây thập tự là một hình cụ được Đế quốc La Mã dùng xử tử những tội nhân tội nặng nhất mà tội nhận đó thuộc giai cấp hèn hạ nhất, không ai muốn có hình ảnh cây thập tự trong nhà mình. Nhưng kỳ diệu thay, sau khi Chúa Jêsus chọn cái chết trên cây thập tự đền tội cho loài người thì hình ảnh cây thập tự trở nên một hình ảnh yêu thương được hầu hết nhân loại yêu thích. Thí dụ như Hội Hồng thập tự là biểu tượng của tình yêu thương, khi nơi nào xảy ra chiến tranh, bão lụt, thiên tai, cần an ủi giúp đỡ, thì chúng ta thấy sự xuất hiện của Hội Hồng thập tự. Điều gì đã làm thay đổi hình ảnh của cây thập tự từ một vật gớm ghiếc trở thành một vật biểu hiện của tình yêu thương? Cảm tạ Chúa, bởi sự chết chuộc tội của Chúa Jêsus ngay cả một vật vô tri như cây thập tự cũng được trở nên một hình ảnh tốt đẹp, đặc biệt là những người tin nhận công lao sự chết chuộc tội của Chúa Jêsus Christ lập tức đời sống của họ được biến cãi trở nên mới, được vui mừng, bình an, ở đất cũng như ở trời.

Kinh Thánh nói về sự kỳ diệu của thập tự giá như sau: “Bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời” (Côl. 1:20). Sự kỳ diệu nầy là gì? Kinh Thánh làm chứng rằng loài người chúng ta vì tội lỗi của tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va và cũng là tội lỗi của chính mỗi chúng ta trong ý tưởng đến việc làm, khiến chúng ta trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời là Đấng Chí Thánh. Tuy nhiên bây giờ bởi tội lỗi những người tin Chúa Jêsus chết trên cây thập tự cho chính mình được tha thứ hoàn toàn, người đó không còn là thù nghịch của Đức Chúa Trời nữa mà trở nên con của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh cũng nói tiếp công hiệu kỳ diệu từ sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá: “trong thuở đó, anh em không có Chúa Jêsus Christ (chuộc tội cho mình), bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời…Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ,  bởi thập tự giá của Chúa Jêsus đã làm cho sự thù nghịch tiệu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Chúa khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời” (Êph. 2:12, 19).

BẰNG CỚ thứ 3: chứng minh sự chết chuộc tội của Chúa Jêsus là chắc chắn, đó là Kinh Thánh. Kinh Thánh đã tiên báo về sự chết chuộc tội của Chúa Jêsus từ hàng ngàn năm trước khi Chúa Jêsus giáng thế làm người chịu chết, từ những biểu tượng Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên giết con chiên con rồi dùng huyết bôi trên mày cửa và hai cột cửa để họ không bị thiên sứ hủy diệt con đầu lòng trong đêm Đức Chúa Trời cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập sau bốn trăm năm làm nô lệ trong xứ đó. Rồi Đức Chúa Trời ra lịnh cho dân Y-sơ-ra-ên khi muốn được tha thứ tội họ phải dâng một sinh tế là một con chiên, hoặc một con bò, chết thay cho họ. Còn nhiều nữa, nói tóm một lời, mỗi sự việc xảy ra, mỗi vật được nói đến trong Kinh Cựu Ước, đều là lời dự báo Chúa Jêsus đến thế gian chịu chết chuộc tội cho loài người.

Khi Chúa Jêsus đến thế gian, nhiều lần Chúa Jêsus đã tuyên bố trước rằng Ngài sẽ chịu chết đền tội cho loài người, Chúa Jêsus báo trước người nào sẽ phản nộp Ngài, những người nào sẽ bắt và giết Ngài, Chúa Jêsus cũng báo trước Ngài sẽ chịu chết bằng cách bị treo lên, chết để đạt mục đích gì như một vị thánh đồ sau bao ngày chống đối Đạo của Chúa Jêsus, cuối cùng phải thốt lên: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Jêsus Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội… nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài dối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Jêsus Christ vì chúng ta chịu chết” (Rôma 5:6, 8).

Quý vị thinh giả thấy rõ sự chết của Chúa Jêsus là chắc chắn và có mục đích cứu loài người nói chung, và cá nhân từng người trong đó có vị thính giả nêu câu hỏi nầy cũng như chính chúng tôi.

Còn đây là bằng cớ chứng minh sự sống lại của Chúa Jêsus Christ:


1. Bằng cớ MỘT, chính kẻ thù của Chúa Jêsus công nhận Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Jêsus sau khi chịu chết đã được chôn trong mộ, những kẻ thù ghét Chúa Jêsus sau khi đòi đóng đinh trên cây thập tự, họ còn xin lịnh của vị Tổng Đốc La Mã Phi-lát cho lính đến gác mộ chôn Chúa Jêsus. Kỳ diệu thay, sau ba ngày nằm trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại, những lính gác chứng kiến chạy về báo tin, thì những thù nghịch vô tín đó đã dùng tiền hối lộ cho những lính gác bảo họ phao tin lúc lính gác ngủ mê, các môn đồ của Chúa Jêsus đã đến đánh cắp xác của Ngài. Những kẻ thù nghịch của Chúa Jêsus làm một việc buồn cười, những lính gác đều ngủ mê sao? Những người lính gác họ biết sẽ chịu hậu quả thế nào về tội ngủ mê khi canh gác, làm sao mà một đám môn đệ nhút nhát, bỏ trốn lúc Chúa Jêsus bị bắt bị xử án lại dám tấn công những lính gác để cướp xác Chúa Jêsus?

2. Bằng cớ HAI. Chỉ 50 ngày sau khi Chúa Jêsus chịu chết và sống lại từ kẻ chết, các môn đệ của Chúa Jêsus đã đứng lên giữa thành Giê-ru-sa-lem thù nghịch công bố rằng: “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó” (Công vụ 2:22-24).

 
Nếu việc Chúa Jêsus sống lại chỉ là chuyễn đồn huyễn, không có thật, thì chắc chắn cả thành Giê-ru-sa-lem từng đòi đóng đinh Chúa Jêsus cũng sẽ tràn lên giết đám môn đồ của Chúa. Nhưng kỳ diệu thay, Kinh Thánh ghi lại rằng: “Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?.. Trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh” (Công vụ 2:37, 41b).

Tại sao dân Y-sơ-ra-ên lại thay đối thái độ từ thù nghịch, ganh ghét Chúa Jêsus trở thành những người đầu tiên ăn năn tội, bằng lòng tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu thế của họ? Câu trả lời duy nhất có thể đưa ra là họ nhìn nhận việc Chúa Jêsus chịu chết vì tội nhân loại và đã sống lại sau 3 ngày nằm trong mồ mả xảy ra trong 50 ngày trước là sự kiện có thật, là chân lý. Do đó họ nhìn nhận Chúa Jêsus mà họ đã đóng đinh giết Ngài, ba ngày sau Chúa Jêsus đó đã sống lại rõ rang để chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế đúng như những lời tiên tri Kinh Cựu Ước tiên báo, nên họ đã ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của họ.

Có người nói, phá vỡ một tư tưởng còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử, đặc biệt là đối với tư tưởng của người Y-sơ-ra-ên – một dân tộc mà Kinh Thánh gọi là dân cứng cổ, bội nghịch và hay nói trái, thế mà đứng trước sự kiện Chúa Jêsus chịu chết và sống lại, dân Y-sơ-ra-ên không thể chối cãi được, phải thay đổi tư tưởng mà còn thay đổi tấm lòng.


3. Bằng cớ BA: Chính Chúa Jêsus khi Ngài còn đang sống trên đất, đi từ nơi nầy sang nơi khác giảng Tin Lành và kêu gọi mọi người ăn năn tội quay về thờ phượng Đức Chúa Trời, nhiều lần Chúa Jêsus đã nói trước rằng Ngài sẽ lên thành Giê-ru-sa-lem, tại đó những nhà lãnh đạo tôn giáo Y-sơ-ra-ên sẽ bắt Ngài giết đi, nhưng sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Chính các môn đồ cũng không hiểu, nhưng sau khi Chúa Jêsus sống lại họ mới hiểu ra rằng sự chết và sống lại của Chúa Jêsus đã được tiên báo và đã ứng nghiệm, bấy giờ họ mới tin.

4. Bằng cớ thứ TƯ rất gần gũi với người VN chúng ta. Đó là Chúa nhật. Ngày đó được gọi Chúa nhật vì là ngày cùa Chúa, ngày Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết để làm trọn chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Dù Bạn là người chưa tin, hoặc không tin Chúa Jêsus, Bạn cũng luôn nói đến Chúa nhật và được hưởng phước lành nghỉ ngơi mỗi Chúa nhật. Thêm nữa, người VN nào cũng biết tục lệ Mở Cửa Mả, một tục lệ của người không tin Chúa nhưng vẫn giữ là sau ba ngày an táng người thân thì rước thầy cúng về làm lễ Mở Cửa Mả. Tại sao ba ngày? Tại sao gọi Mở Cửa trong khi thực chất mả của người VN thường là địa táng, không có cửa? Chắc chắn từ xa xưa nào đó, tổ tiên người VN đã biết được một Chúa Jêsus Cứu Thế chịu chết đến tội cho nhân loại và đã sống lại sau ba ngày nằm trong mồ mả.

 
Dù sao, chúng tôi phải cảm ơn Bạn đã nêu một câu hỏi liên quan đến hai lẽ đạo quan trọng của người Tin Lành theo Chúa Jêsus như Kinh Thánh dạy. Tôi nói quan trọng vì Kinh Thánh làm chứng rằng: Nếu Chúa Jêsus chịu chết trên cây thập tự đền tội cho nhân loại mà Ngài không sống lại và sống đời đời, thì đức tin của người tin Chúa Jêsus là vô ích, người tin Ngài sẽ vẫn ở trong tội lỗi và hư mất. Nhưng quả thật Chúa Jêsus là Đấng cứu thế duy nhất của nhân loại như lời Chúa phán: Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác – ngoài Chúa Jêsus – vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác hầu cho chúng ta phải nhờ đó mà được cứu (Công vụ 4:12), Ngài đã chịu chết đền tội cho Bạn, cho tôi, cho cả nhân loại, và Ngài cũng đã sống lại đắc thắng tử thần để ban cho người tin Ngài sự sống vĩnh phúc trên đất cũng như trên trời. Bạn còn chẩn chừ gì nữa, Bạn còn nghi ngờ gì nữa, mà không mau mau ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của Bạn. Nếu Bạn quyết định, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi rất vui giúp Bạn cách tin nhận Chúa Jêsus. Hoặc Bạn hãy vui mừng đến gặp vị Mục sư nơi nhà thờ Tin Lành gần nơi Bạn ở và nói với vị Mục sư đó rằng: Thưa Mục sư, tôi quyết định tin Chúa Jêsus! Vị Mục sư đó sẽ hướng dẫn Bạn. Chúng tôi mong được tin vui từ Bạn!
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn