21:13 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 16: Tin Chúa Jêsus là đủ rồi, sao còn phải chịu lễ báp-têm, và gia nhập vào Hội Thánh?

Thứ ba - 26/01/2016 02:57
Câu Hỏi 16: Tin Chúa Jêsus là đủ rồi, sao còn phải chịu lễ báp-têm, và gia nhập vào Hội Thánh?

Câu Hỏi 16: Tin Chúa Jêsus là đủ rồi, sao còn phải chịu lễ báp-têm, và gia nhập vào Hội Thánh?

Đúng như Bạn thính giả đã nói trong câu hỏi: chỉ cần tin Chúa Jêsus thì được cứu rỗi! Kinh Thánh đã xác nhận điều nầy nhiều lần như:
Đúng như Bạn thính giả đã nói trong câu hỏi: chỉ cần tin Chúa Jêsus thì được cứu rỗi! Kinh Thánh đã xác nhận điều nầy nhiều lần như:

- Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu – Công vụ 2:21
- Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi – Công vụ 16:31
- Kinh Thánh phán: Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu – Rô. 10:9.

Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ chữ TIN mà Chúa muốn chúng ta có qua Kinh Thánh. Một người tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình sẽ có hai bước: BƯỚC THỨ 1, người đó phải ăn năn tội của mình, nghĩa là người đó nhìn nhận cá nhân mình là người có tội với Chúa vì bao nhiêu năm không thờ phượng Chúa phải lẽ, người đó quyết định từ bỏ con đường tội lỗi, kế tiếp người đó sẽ tiến đến BƯỚC THỨ 2, người đó xin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của cá nhân mình, xin Chúa tha tội và ngự vào lòng mình làm Chủ đời sống mình.

Nói cách khác, Kinh Thánh định nghĩa ‘Tin’ là sự biết chắc biết rõ một đối tượng; sau khi biết rõ biết chắc đối tượng, người đó bằng lòng vâng phục hay phó thác đời sống của mình cho đối tượng.
Thế thì người tin Chúa Jêsus phải biết chắc biết rõ ba điều về Chúa Jêsus

THỨ NHẤT: Biết rõ biết chắc Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Tạo Hóa đã giáng sanh làm người, như Kinh Thánh xác nhận: Chúa Jêsus Christ vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người,… - Philip 2:6-8a. Khi biết rõ biết chắc Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thì người tin Chúa sẽ biết họ không tin vào một con người hay một thần tưởng tượng, mà chính là họ quay về thờ phượng một Đấng Tạo Hóa mà người VN chúng ta luôn xưng tụng là Ông Trời, chỉ có Trời cứu được mình.

THỨ HAI: Người tin Chúa Jêsus biết rõ biết chắc Chúa Jêsus ­– như Kinh Thánh đã phán dạy: đã tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.. (Philip 2:8b), người tin Chúa Jêsus biết rõ biết chắc ngoài Chúa Jêsus không có người nào hoặc thần nào chịu chết trên cây thập tự đền tội cho chính người đó như Kinh Thánh phán: Đang khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Jêsus Christ vì chúng ta chịu chết… Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem tin trọn vẹn mà nhận lấy… (Rô. 5:8; I Tim. 1:15). Như vậy, người tin Chúa Jêsus biết rõ biết chắc Chúa Jêsus đã chịu chết đền tội cho chính mình.

THỨ BA: Người tin Chúa Jêsus còn biết rõ biết chắc Chúa Jêsus yêu thương muốn người đó bằng lòng ăn năn tội tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Thế để họ thoát khỏi hình phạt nơi Địa ngục là chốn Hồ lửa chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

Sau khi biết rõ biết chắc Chúa Jêsus là Ai, Chúa Jêsus đã làm gì cho mình, và Chúa Jêsus muốn họ tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu thế hầu tội lỗi đối với Đức Chúa Trời được tha, họ hưởng những ngày bình an, vui mừng, trên đất, và có một hi vọng vững chắc về một tương lai qua cõi đời nầy họ sẽ được Chúa dành sẵn sự sống phước hạnh nơi Thiên Đàng vĩnh cửu. Người đó quyết định vâng lời Chúa dạy, giao phó đời sống mình cho Chúa làm Chủ, để Chúa dẫn dắt mình suốt đời nầy và cả đời sau.
Một người tin Chúa Jêsus như vậy thì Một Lần Đủ Cả họ đã được cứu rỗi, không còn cần phải làm gì nữa. Thế thì người đó có cần chịu Báp-têm không?

Câu hỏi là CẦN KHÔNG? Câu trả lời từ Kinh Thánh cũng là hai từ đó: CẦN và KHÔNG!

CẦN vì đó là Lời Chúa dạy. Chúa Jêsus phán: Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ… Chúa Jêsus phán: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi - Math. 28:19, Mác 16:15-16. Chính các sứ đồ của Chúa cũng dạy: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Chúa Jêsus mà chịu phép báp-têm để được tha tội mình – Công vụ 2:38.

Qua những lời Chúa dạy, chúng ta thấy rõ một người sau khi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì CẦN chịu báp-têm. Điều phải chú ý cẩn thận là Chúa chỉ ra lịnh người ĐÃ TIN Chúa Jêsus rồi mới cần chịu báp-têm, Chúa không ra lịnh cho người chưa tin chịu báp-têm. Điều đó có nghĩa là một người đã được cứu rồi mới cần chịu báp-têm, hay nói cách khác, phép báp-têm không phải là phép rửa tội, vì tội của loài người không thể rửa bằng nước được, nếu rửa bằng nước được thì Chúa Jêsus không cần đến thế gian, phép báp-têm chỉ là cơ hội để người tin Chúa Jêsus công khai bày tỏ niềm tin của mình trước ma quỉ, trước các thiên binh thiên sứ, trước các thánh đồ trên trời dưới đất, rằng: kể từ ngày người đó tin Chúa Jêsus, con người cũ của người đó, con người thuộc về xác thịt tội lỗi đã chết, người bằng lòng lấy đức tin chôn con người cũ đó và quyết định bởi đức tin sống lại trong đời mới như Chúa dạy trong Kinh Thánh.

Vì Đức tin là sự vâng lời, nên người nói mình tin Chúa Jêsus phải vâng lời Chúa Jêsus dạy mà chịu phép báp-têm không phải để được tha tội mà để xác nhận đức tin đó.
Nhưng cũng có trường hợp người đã tin Chúa Jêsus KHÔNG CẦN chịu báp-têm, vẫn được cứu rỗi. Trường hợp rõ ràng nhất là tên cướp bị đóng đinh hành hình cùng lúc với Chúa Jêsus mà Kinh Thánh đã ghi lại như sau: Cùng lúc Chúa Jêsus chịu đóng đinh chịu chết chuộc tội cho nhơn loại, người ta cũng đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Lúc đầu cả hai tên hùa theo đám đông mắng nhiếc Chúa Jêsus, chế nhạo Ngài, nhưng sau đó một tên cướp thấy cách Chúa Jêsus chịu chết rõ ràng là không phải vì tội của Ngài mà vì tội của loài người nói chung, và tội của chính anh ấy nói riêng, nên đã ăn năn quay lại Chúa Jêsus – Bạn thính giả hãy nghe Kinh Thánh thuật lại tình cảnh cảm động lúc ấy: Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Cứu Thế sao? Hãy tự cứu mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! (Luca 23:39-42)
Tên cướp đó đã biết ăn năn tội cũng như đã xin Chúa Jêsus cứu mình và đã chết mà không hề được chịu phép báp-têm, nhưng chúng ta hãy nghe Chúa Jêsus phán với tên cướp đó: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. (Luca 23:43). Rõ ràng tên cướp đó dù tội nặng lắm nhưng vẫn được Chúa Jêsus tha tội và đã được Chúa Jêsus xác nhận được vào Thiên đàng vinh hiển với Ngài tức thì. Tuy nhiên, qua lời Kinh Thánh, chúng ta thấy tên cướp đó không có cơ hội chịu phép báp-têm, chứ không phải không chịu báp-têm. Nếu một người nói mình tin Chúa Jêsus mà quyết không chịu báp-têm thì chứng tỏ người đó không tin Chúa vì không vâng lời Chúa dạy.

Cũng có trường hợp như tại tỉnh Bến Tre vào thời chiến tranh, có một ông buôn bán giàu có ngay chợ Bến Tre. Mục sư và anh em trong Hội Thánh đến làm chứng về Chúa Jêsus và khuyên ông tin Chúa. Ông nói: “Tôi bằng lòng tin Chúa nhưng tôi nói trước là tôi không chịu báp-têm”. Ông giải thích lý do là lúc bấy giờ Hội Thánh thường tổ chức báp-têm nơi khúc sông gần chợ, những người chưa tin Chúa xem thấy thường chê cười và ông không muốn người ta chê cười ông. Mục sư và anh em trong Hội Thánh đồng ý, vấn đề là ông có thật lòng ăn năn tội với Chúa và tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của ông không. Ông bằng lòng cầu nguyện tin Chúa Jêsus. Sau khi tin Chúa, ông đi nhà thờ và học Kinh Thánh được hai tuần, một hôm ông gặp Mục sư và xin chịu báp-têm. Mục sư ngạc nhiên nhắc lại là ông có đòi điều kiện tin Chúa mà không chịu báp-têm trước đây. Ông trả lời: “Thưa Mục sư, trước đây tôi chưa tin Chúa, tôi nghĩ chịu báp-têm giữa chợ cho mọi người thấy thì mắc cỡ lắm, nhưng bây giờ tin Chúa rồi, Chúa cho tôi phước quá nên tôi quyết định chịu báp-têm để công bố cho mọi người biết tôi có phước”.
Một trường hợp khác, năm 1968, một ông làm Chánh văn phòng Tỉnh Trưởng tỉnh Biên hòa tên Vũ Tam Giang tin Chúa, khi học giáo lý để chuẩn bị chịu báp-têm, người hướng dẫn ông học giáo lý nói với ông: “Ông chịu báp-têm ông sẽ có những quyền lợi trong Hội Thánh như dự Tiệc Thánh, được làm tín đồ chính thức…” Lập tức, ông Vũ Tam Giang đứng dậy tuyên bố không chịu báp-têm, lý do của ông là: Ông tin Chúa và muốn chịu báp-têm để công bố đức tin của ông chứ không phải để có quyền lợi trong Giáo hội. Cảm ơn Chúa là sau đó được vị Mục ư quản nhiệm giải thích, ông Giang đã vui vẻ chịu báp-têm như lòng ông mơ ước là muốn cho mọi người biết ông đã tin Chúa.
Chuyện báp-têm phải đến sau khi một người tin Chúa và biết rõ biết chắc mình đã được cứu rỗi. Tôi tin chắc nếu Bạn thính giả thật lòng tin Chúa Jêsus thì chắc chắn sẽ vui mừng chịu báp-têm như cơ hội công bố niềm tin của mình.

Cuối cùng tôi xin nói về việc tại sao phải gia nhập Hội Thánh theo tổ chức.
Có một câu chuyện về người đánh xe ngựa chở một du khách dạo vùng quê, thình lình có một con ong bay vo ve trước đầu xe, người đánh xe ngựa lấy cây roi điều khiển ngựa quất con ong một cái, kết quả là con ong chết ngay. Người khách ngồi bên buột miệng khen tài đánh roi của người xà ích, nhưng người xà ích nói: “Một con ong thì tôi dám giết nó, nếu một tổ ong, thì tôi không dám”. Tôi tin rằng qua câu chuyện con ong Bạn thính giả hiểu tại sao cần gia nhập Hội Thánh về tổ chức, nếu Bạn tin Chúa rồi đúng là đủ cả, bạn có thể sống một mình, không cần giao lưu với ai, nhưng sự đơn độc sẽ là miếng mồi ngon cho ma quỉ tấn công Bạn. Tuy nhiên, nếu có một tập thể là Hội Thánh của Chúa cùng Bạn chiến đấu chống lại ma quỉ, thì Bạn sẽ dễ dàng đứng vững. Kinh Thánh là Lời Chúa phán: “Hai người hơn một… nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!... Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt (Truyền. 4:9-12)

Kinh Thánh cũng ví Hội Thánh là Thân Thể của Chúa Jêsus Christ, mỗi người tin Chúa là một chi thể trong Thân Thể đó, vì thế nếu một chi thể sống riêng lẽ chắc chắn chi thể đó không sống được, nhưng nếu chi thể dính vào Thân Thể thì có sự sống. Đương nhiên khi Bạn tin Chúa rồi, Bạn đã trở nên thành viên trong Hội Thánh của Chúa Jêsus trên toàn thế giới về mặt thuộc linh, nhưng chúng ta cũng cần gia nhập một Hội Thánh hữu hình của Chúa Jêsus trên đất, mục đích để cùng với những người tin Chúa khác là những anh em trong Chúa, cùng thờ phượng Chúa, cùng gây dựng đức tin cho nhau, chia sẻ vui buồn trong Chúa với nhau như Chúa Jêsus phán: Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta (Giăng 13:35), rồi Bạn cùng anh em trong Hội Thánh khích lệ nhau rao truyền Tin Lành cho nhiều người chung quanh biết Chúa để được cứu như Bạn và tôi.
Dù vậy, Bạn cũng phải cẩn thận tìm hiểu Hội Thánh nào rao giảng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời thì hãy gia nhập, vì nơi đó mới chính là Hội Thánh của Chúa.
Điều mà Chúa muốn Bạn cần làm ngay giờ nầy khi Bạn nhìn nhận chỉ cần tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế là đủ, thì Bạn cần tin Chúa ngay bây giờ. Bạn có thể tự mình tin Chúa ngay giờ nầy. Bạn hãy nhắm mắt lại một mình Bạn nói với Chúa vài lời bằng đức tin rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết Chúa yêu thương con đã đến thế gian là Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho con, bây giờ con bằng lòng ăn năn tội của con với Chúa, con xin tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của con. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con của Chúa, ban cho con có đức tin để theo Chúa trọn đời, cũng ban cho con cơ hội chịu báp-têm và gia nhập Hội Thánh để thờ phượng và phục vụ Chúa. Con cầu nguyện nhơn danh Chúa Jêsus – Amen”. Bạn hãy thực hiện ngay lời cầu nguyện đơn sơ nầy đi, tôi tin chắc Bạn sẽ hưởng được ngay tức thì sự sống vĩnh phúc trong Chúa Jêsus. Nếu Bạn ngại, xin hãy gọi điện thoại cho chúng tôi, hoặc đến ngay nhà thờ Tin Lành gần nơi Bạn ở để gặp mục sư tại đó và cho vị mục sư đó biết Bạn muốn tin Chúa.

MONG BẠN CÙNG ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC VỚI CHÚNG TÔI!.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn