03:40 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 11: Nghe biện luận đã nhiều, biết rằng đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời là thật, không chỗ bài bác được, có thể làm cho những kẻ ngủ hóa thức...Song bây giờ tin theo ngay không tiện, đợi đến sang năm có được không?

Thứ năm - 21/01/2016 22:45
Câu Hỏi 11: Nghe biện luận đã nhiều, biết rằng đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời là thật, không chỗ bài bác được, có thể làm cho những kẻ ngủ hóa thức...Song bây giờ tin theo ngay không tiện, đợi đến sang năm có được không?

Câu Hỏi 11: Nghe biện luận đã nhiều, biết rằng đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời là thật, không chỗ bài bác được, có thể làm cho những kẻ ngủ hóa thức...Song bây giờ tin theo ngay không tiện, đợi đến sang năm có được không?

Thật lòng mà nói, bất cứ một người tin Chúa nào gặp hoặc nghe một thân hữu nói một câu như câu hỏi hôm nay, ai cũng sẽ rất vui. Chúng tôi vui vì có 3 điều trong câu hỏi mà vị thính giả đã được Chúa cho nhìn thấy:

Câu Hỏi: Nghe biện luận đã nhiều, biết rằng đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời là thật, không chỗ bài bác được, có thể làm cho những kẻ ngủ hóa thức, kẻ dữ nên lành, ai tin và làm theo, lúc sống được an vui, chết sẽ được hưởng phước đời đời. Song bây giờ tin theo ngay không tiện, đợi đến sang năm có được không?

Thật lòng mà nói, bất cứ một người tin Chúa nào gặp hoặc nghe một thân hữu nói một câu như câu hỏi hôm nay, ai cũng sẽ rất vui. Chúng tôi vui vì có 3 điều trong câu hỏi mà vị thính giả đã được Chúa cho nhìn thấy:

Điều thứ 1: vị thính giả viết: ‘Đã nghe biện luận nhiều’, chứng tỏ vị thính giả của chúng tôi là người rất quan tâm đến Tin Lành của Chúa Jêsus Christ và nhìn nhận Tin Lành của Chúa Jêsus Christ không phải là đạo mê tín, cuồng tín. Kinh thánh cũng ghi lại lời của Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến ‘biện luận’ cùng Ngài: Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên (Êsai 1:18).
Chúa muốn chúng ta biện luận cùng Chúa để biết rõ:


- Chúa là AI? biết rõ Chúa không phải là một thần tưởng tượng, không phải một dạng Thượng đế nào đó mà chúng ta nghĩ, mà Ngài là một Đức Chúa Trời Tạo Hóa đã vì yêu thương nhân loại giáng sanh làm người sống giữa mọi người và chết cho mọi người.

- Chúa muốn chúng ta biện luận để biết Chúa đã làm gì cho chúng ta, Ngài thật có liên hệ trực tiếp với chúng ta vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, Ngài đến thế gian để cảm thông với chúng ta và cuối cùng chúng ta biết rõ không ai ngoài Chúa đã chịu chết đền tội cho chúng ta, rồi cũng không ai ngoài Chúa đã sống lại bảo đảm sự cứu rỗi vô giá của Ngài.

- Và Chúa muốn chúng ta biết với lòng yêu thương Chúa muốn chúng ta chỉ cần ăn năn tội quay về tiếp nhận sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Jêsus cho đời sống cá nhân mình.

 
Rất vui vì vị thính giả chúng ta đã biện luận và bây giờ đã biết rõ 3 điều quan trọng đó, chắc chắn trong lòng đã được giải tỏa.

Điều thứ 2: Vị thính giả đã viết: ‘biết đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời là thật, không chỗ bài bác được, có thể làm cho những kẻ ngủ hóa thức, kẻ dữ nên lành, lúc sống được an ủi, lúc chết được hưởng phước đời đời’.
Đúng như vậy, Tin Lành của Đức Chúa Trời là thật, vì vậy, nhiều lần Chúa Jêsus phán, Ngài thường bắt đầu với hai từ: Quả thật, quả thật Thí dụ:


- Chúa Jêsus phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời – Giăng 3:3, Chúa Jêsus khẳng định một người được cứu rỗi không phải do việc công đức riêng mà phải được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, nghĩa là người đó phải ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu thế của mình.

- Chúa Jêsus phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta – là Đức Chúa Trời, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống (Giăng 5:24). Đúng như vị thính giả nói, Chúa Jêsus khẳng định quả thật một người nghe lời Ngài bằng lòng vâng lời Đức Chúa Trời hạ mình ăn năn tội và tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa thì người đó được sự sống đời đời, không bị Đức Chúa Trời phán xét vì tội không tin Chúa Jêsus, người đó được Chúa đem ra khỏi sự chết hình phạt đời đời nơi địa ngục, ban cho người đó sự sống vinh hiển đời đời.

 
Điều thứ 3: mà vị thính giả đã biết và đã viết cho chúng tôi: ‘ai tin và làm theo’.

Đúng như vậy, Tin Lành của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ ban cho loài người chúng ta chỉ cần chúng ta lấy đức tin từ tấm lòng thành thật làm theo điều Chúa dạy là ăn năn tội với Chúa và chỉ cần nói với Chúa vài lời như: “Lạy Đức Chúa Trời, con nhìn biết con là người có tội, con biết Chúa yêu thương con đã đến thế gian chịu chết đền tội cho con và đã sống lại để ban cho con sự sống vui mừng bình an, thỏa lòng trên đất. Bây giờ con quyết định ăn năn tội của con và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con của Chúa để con theo Chúa trọn đời. Con cầu nguyện Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ – Amen”. Ngay tức thì người đó quả thật được tha tội, được hưởng mọi phước lành của Đức Chúa Trời. không cần bàn thờ, không cần của lễ, không cần tốn thì giờ tu thân tích đức, không cần chịu nghi lễ giáo hội nào.
Bây giờ, tôi xin trở lại câu hỏi của vị thính giả muốn hỏi: ‘Bây giờ tôi tin theo ngay không tiện, đợi đến sang năm có được không?” – Xin Bạn hãy nghe Chúa trả lời từ Kinh thánh: ĐƯỢC và KHÔNG.


- Kinh thánh là Lời Chúa trả lời Bạn để sang năm hoặc lúc nào cũng được, vì Kinh thánh cho biết, khi Đức Chúa Trời dựng nên con người thì Ngài ban cho loài người Sự Tự Do. Làm người mà không có tự do thì không còn là người nữa. Bạn hãy nghe Chúa phán với loài người khi Ngài đặt tổ phụ loài người là A-đam và Êva trong Vườn Phước hạnh Ê-đen: Ngươi được tự do ăn hoa quả trong vườn (Sáng. 2:16)

- Chúa Jêsus cho chúng ta biết khi Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho loài người qua Chúa Jêsus, thì Ngài cũng cho con người tự do lựa chọn như sau: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài – là Chúa Jêsus - hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất bao giờ, mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16) - Bạn thấy không, Chúa cho Bạn tự do chọn tin hoặc không tin.

 
Tuy nhiên, để giúp chúng ta biết sử dụng sự tự do đúng, Chúa luôn vạch ra kết quả để chúng ta quyết định chọn: Chúa phán: hầu cho hễ ai tin Con ấy – hay Chúa Jêsus – thì không bị hư mất, nghĩa là người không tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì đương nhiên bị hư mất vì tội lỗi trong loài người nói chung, và cá nhân bạn nói riêng. Một lần khác Chúa Jêsus phán: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống đời đời – Math. 7:13-14. Chúa chỉ cho Bạn biết đâu là Chân lý, đường nào là sự sống, đường nào là sự chết kinh khiếp đời đời, và Ngài tôn trọng sự tự do Ngài đã ban cho loài người chúng ta để chúng ta tự do quyết định tin hay không, lúc nào tin, tủy Bạn chọn, Chúa không đụng vào sự tự đó, Ngài chỉ khuyên mời mà thôi.
Còn đây là chữ KHÔNG - Bạn không để sang năm hay hoãn lại bất cứ lúc nào trừ bây giờ. Tại sao? Bạn hãy nghe Chúa trả lời qua Kinh thánh tại sao Ngài không muốn Bạn để khi khác tin Chúa.


1. Lý do thứ nhất Bạn không nên để sang năm hay lúc khác tin Chúa, vì những kẻ thù của chúng ta là ma quỉ, là thế gian tội lỗi, là chính xác thịt của Bạn sẽ là cho Bạn quên hoặc bỏ qua quyết định quan trọng tin Chúa Jêsus Christ. Bạn hãy nghe Chúa Jêsus phán về nguy hiểm hoãn lại việc tin Chúa: Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình, ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng - Bạn thấy không, người nầy nghe đạo mà không nhận lấy vào lòng mình, chỉ để ngoài như hạt giống rơi trên đất dọc đàng, thế là ma quỉ đến cướp mất. Chúa Jêsus phán tiếp lý do thứ 2 về mối nguy hiểm hoãn lại việc tin Chúa: Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm – có thể từ đây đến sang năm hoặc lúc nào đó, ma quỉ dùng người này người khác nói ra nói vào, hoặc cuộc sống của cá nhân Bạn gặp cực khổ, gặp thiếu thốn, Bạn sẽ không còn quan tâm việc quan trọng là tin Chúa nữa. Chúa Jêsus phán lý do thứ 3 không nên hoãn lại việc tin Chúa, Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả - (Math. 13:18-22) Tôi không biết bạn nghèo hay giàu, nhưng cái nghèo hay cái giàu đều sẽ trở thành duyên cớ khiến Bạn không còn cơ hội hoặc không còn nhớ đến điều quan trọng cần làm là tin Chúa.

2. Lý do thứ hai Bạn không nên để sang năm hay lúc khác tin Chúa. Người Việt Nam chúng ta có một câu nói rất quan trọng về đời người: sinh hữu hạn, tử vô kỳ - ngày sinh thì biết, nhưng ngày chết thì không có hẹn’. Kinh thánh phán với chúng ta về đời người như sau: Chớ khoe khoang về ngày mai; vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì (Châm. 27:1); Kinh thánh cũng phán: Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, - song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay (Gia-cơ 4:13-14).
Vì đời người là ngắn ngủi, Kinh thánh ví như hơi nước hiện ra một chút rồi lại tan ngay, người VN chúng ta nói: đời người như thể phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng; người VN cũng nói: Đời người như bóng câu qua cửa sổ. Tôi không có ý nói sự không may mắn cho Bạn, nhưng chúng ta phải nhìn nhận thực tế cuộc sống ngắn ngủi nên cần tin Chúa ngay.

Khi còn trên đất, Chúa Jêsus có thuật một thí dụ như sau: Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?

Bạn thấy người giàu nầy có đủ điều kiện để sống lâu như: giàu có, lại được nghỉ ngơi không phải làm lụng cực khổ, lại ăn uống được – người VN chúng ta có câu: ăn được ngủ được là tiên, có người giàu nhưng không được nghỉ ngơi, giàu mà ăn không biết ngon, ngủ không thẳng giấc, trong khi người giàu nầy có đủ cả, thế mà người nầy lại còn sống vui vẻ nữa. Dù vậy Chúa Jêsus phán: Đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại! Không phải ngày mai, không phải sang năm. Tôi không biết bạn có điều kiện sống lâu không, nhưng cá nhân tôi thì không, vả nếu như Bạn có đủ điều kiện sống lâu đến sang năm, thì cũng nên cảnh giác vì sinh hữu hạn, tử vô kỳ mà, ai cũng vậy, khi Đức Chúa Trời yêu thương gọi mời ăn năn tin Chúa Jêsus – nói như Bạn nói: được ngủ hóa thức, dữ hóa lành, lúc sống được an vui, chết sẽ được hưởng phước đời đời, thì thường người ta viện đủ lý do để từ chối hoặc hẹn khi khác; nhưng Bạn ơi, khi tử thần gọi thì không ai hẹn lại được.

Vì sự sống của chúng ta mong manh quá, tôi xin Chúa cho Bạn nghe lời Chúa khuyên: Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa hiện nay là ngày cứu rỗi… nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh khỏi được? – là sự cứu rõi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta (II Côr. 6: 2; Hêb. 2:3).

Với lý do Bạn nêu ra là tin theo ngay không tiện, có lẽ không đến nỗi khó khăn lắm, xin Chúa cho Bạn sắp xếp tin Chúa trước, rồi Bạn sẽ thấy điều không tiện của bạn sẽ trở thành thuận tiện, không phải sang năm tin Chúa, cũng không phải ngày mai mà là hôm nay, ngay bây giờ Bạn chỉ cần nói với Chúa vài lời như tôi đã gợi ý: “Lạy Đức Chúa Trời, con nhìn biết con là người có tội, con biết Chúa yêu thương con đã đến thế gian chịu chết đền tội cho con và đã sống lại để ban cho con sự sống vui mừng bình an, thỏa lòng trên đất. Bây giờ con quyết định ăn năn tội của con và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con của Chúa để cầu nguyện theo Chúa trọn đời. Con cầu nguyện Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ – Amen”. Tôi rằng nói những lời vừa ngắn vừa đơn giản như vậy không có gì gọi là không tiện, Bạn nói với Chúa ngay đi, đừng ngần ngại, tôi quả quyết bạn sẽ kinh nghiệm những điều kỳ diệu Chúa sẽ làm trong bạn như Bạn đã biết. Sau khi Bạn tự nói những lời như vậy với Chúa, Bạn hãy gặp vị Mục sư hoặc tín hữu Tin Lành nào gần nơi bạn ở nhất để báo tin vui nầy, chúng tôi cũng rất mong Bạn báo tin vui này cho chúng tôi biết nữa.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn