23:25 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thần học Mục vụ (ứng dụng)

Thần Đạo Học - Chương VII - Giáo Lý Căn Bản

Thứ năm - 06/11/2014 05:31
Thần Đạo Học - Chương VII - Giáo Lý Căn Bản

Thần Đạo Học - Chương VII - Giáo Lý Căn Bản

Bài 1: KINH THÁNH. Câu Kinh Thánh cần học thuộc: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình (II Timôthê đoạn 3 câu 16). 1/. Kinh Thánh là gì ?
------------------------
 


GIÁO LÝ CĂN BẢN
(CHUẨN BỊ BÁP-TÊM)
-o0o-


Bài 1:
KINH THÁNH


Câu Kinh Thánh cần học thuộc: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình (II Timôthê đoạn 3 câu 16)

1/. Kinh Thánh là gì ?

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời được ghi chép lại dạy chúng ta biết ý muốn của Chúa và dạy chúng ta biết cách sống thế nào để đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người chung quanh.
Người tin Chúa quyết tin Kinh Thánh có quyền tuyệt đối đối với đời sống của chính mình và đối với sinh hoạt của Hội Thánh chung trong tất cả mọi trường hợp (II Timôthê 3:15-16).

2/. Mục đích của Kinh Thánh là gì ?

Cả Kinh Thánh đều có chung một mục đích là giới thiệu cho loài người chúng ta biết con đường cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ, nhờ đó người nào ăn năn tội của mình tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của đời sống mình, thì tội đối với Đức Chúa Trời được tha, hiện tại được Chúa ban bình an, vui thỏa, và tương lai được ở với Chúa đời đời trên Thiên đàng vinh hiển, không phải vào địa ngục hình phạt đời đời (Luca 24:27; Giăng 5:39).

3/. Đọc Kinh thánh khi nào?

Bất cứ lúc nào cũng cần đọc.Điều quan trọng là nhớáp dụng Kinh thánh cho chính mình, nghĩa là luôn luôn tự hỏi: Chúa muốn dạy tôi diều gì?.
Thí dụ 1:
Đọc Giăng 1:12, Áp dụng: Cảm ơn Chúa cho tôi bây giờ được làm con của Chúa.
Thí dụ 2:
Đọc Giăng 14:1, Chúa Jêsus dạy tôi đừng bốir ối, vì bây giờ tôi đã tin Đức Chúa Trời Toàn năng và có Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của tôi.

XIN TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU ĐÂY:

1. Căn cứ theo câu Kinh thánh cần học thuộc, trả lời những câu hỏi sau đây:
Cả Kinh thánh từ đâu mà có: ..............................................
Kinh thánh có ích lợi hay không? ........................................
Kinh thánh dạy con người làm gì? ......................................
..............................................................................................

2. Mục đích của Kinh thánh nói về AI?
..............................................................................................
Để con người được điều gì? ................................................
..............................................................................................
Làm sao con người nhận được những phước hạnh đó?
..............................................................................................

3. Bạn có Kinh thánh chưa? ........................................
Mỗi ngày có đọc một câu Kinh thánh không? .....................
Có niềm vui nào khi bạn đọc Kinh thánh không?
Nếu có hãy chia sẻ ra đây: ...................................................
..............................................................................................
Có trở ngại gì khi đọc Kinh thánh không?...........................
..............................................................................................

Lưu ý:
Bạn hãy chú ý cách sử dụng Kinh thánh như sau:
1. Khi bạn cần tìm một sách trong Kinh thánh, bạn có thể tra tìm trong Bảng Mục Lục của Kinh thánh.
2. Khi nói “Đoạn” hoặc đọc thấy số đoạn (ghi sau tên sách), đó là con số to ghi đậm trong Kinh thánh.
3. Khi nghe nói ‘câu”, hay đọc thấy con số sau số đoạn, bạn có thể tìm thấy những con số nhỏ trong đoạn.
(Xin gởi phần trả lời lại cho Mục sư, hoặc người phụ trách. Nếu bạn có câu hỏi xin ghi vào phần giấy trắng dưới đây:
..............................................................................................
..............................................................................................


Bài 2:
ĐỨC CHÚA TRỜI


1/. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa dựng nên trời đất cùng loài người chúng ta.Người Việt-Nam chúng ta thường gọi Đức Chúa Trời là Ông Trời.
Sáng thế ký 1:1
Cho nên người tin Chúa là người quay về thờ phượng Đức Chúa Trời Tạo Hóa.

2/. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, dù loài người chúng ta phạm tội từ chối Chúa, Chúa vẫn yêu thương nên Ngài đã đến thế gian là Chúa Jêsus tìm và cứu người tin Ngài, tha tội cho người tin Ngài.
Giăng 3:16

3/. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, ghét tội lỗi.Vì vậy người tin Chúa nhờ ơn Chúa sống đời sống lánh xa tội lỗi.
Rôma 6:12, người tin Chúa Jêsus đã được tha tội rồi, nhất định không để tội lỗi cai trị đời sống mình nữa. Mỗi lần đối diện với tội lỗi, người tin Chúa phải cầu nguyện xin Chúa cứu mình tránh xa tội lỗi; khi lỡ phạm tội, thì phải mau mau ăn năn tội với Chúa và xin Chúa tha tội ngay
I Giăng 1:9

4/. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, nghĩa là Chúa làm được mọi sự; Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự; ở khắp mọi nơi.
Thi thiên 139:1-10.
Luca 1:37
Vì vậy, người tin Chúa có bất cứ nhu cần gì (nhu cần sinh sống, nhu cần chữa bịnh, …) đều có thể trình dâng cho Chúa, xin Chúa giải quyết. Cầu nguyện rồi phải vững tin Chúa làm cho chúng ta.

5/. Kinh Thánh dạy chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Vô Hình Vô Tượng, nên người thờ phượng Đức Chúa Trời phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Chúa.
Mathiơ 4:10b Giăng 4:24

XIN TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU ĐÂY
**********


1. Theo bạn, Đức Chúa Trời là ai ?
..............................................................................................
Làm sao Bạn biết được Đức Chúa Trời như vậy?
..............................................................................................

2. Xin đọc những câu Kinh Thánh sau đây và ghi lại Đức Chúa Trời là ai:
• Sáng thế ký 1:1 (KT trang 1)
Đức Chúa Trời là Đấng .......................................................
• Giăng 3:16 (KT Tân Ước trang 91)
Đức Chúa Trời là Đấng .......................................................
• Thi thiên 139:1-4, (KT trang 587)
Đức Chúa Trời là Đấng biết ................................................
• Thi thiên 139:5-10 (KT trang 587.
Đức Chúa Trời là Đấng ở ....................................................
• Luca 1:37 (KT Tân Ước trang 56)
Đức Chúa Trời là Đấng làm ................................................

3. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Không Thấy Được, Chúa dạy chúng ta thờ phượng Ngài bằng cách nào?
Giăng 4:24 (KT Tân Ước trang 93), chúng ta phải lấy
…………………... và ……………………………mà thờ
phượng Chúa.
Bạn có thể đọc những câu Kinh Thánh sau đây để biết thêm lời Chúa dạy chúng ta thờ phượng Chúa:
• Xuất Ê-díp-tô ký 20:3-11
Bạn có thể ghi ý kiến của bạn về những câu Kinh Thánh vừa học:
..............................................................................................
..............................................................................................


 
GIÁO LÝ CĂN BẢN
(Chuẩn bị nhận Lễ Báp-têm)
***********

BÀI 3:
CHÚA JÊSUS CHRIST


Bạn hãy mở Kinh Thánh (Bạn có nhớ cách tìm một câu Kinh Thánh trong bài 1 không?)
Sách cần tìm là: THƯ PHI-LÍP (Tân Ước trang 205)

Đoạn: 2 (Bạn để ý số lớn)
Câu: 6-11 (Bạn để ý những con số nhỏ trong đoạn 2)
Bây giờ mời bạn dò theo từng câu Kinh Thánh đã tìm được để chúng ta cùng học biết về Chúa Jêsus Christ. Bạn đọc câu Kinh Thánh được nêu ra, rồi trả lời câu hỏi.

Câu 6.
Chúa Jêsus Christ vốn là AI? ...............................................
Bạn có thể đọc thêm vài câu Kinh Thánh để biết chắc Chúa Jêsus Christ là:
• Giăng 1:1-3 (Tân ước trang 89)
Chúa Jêsus là: ......................................................................
• Côlôse 1:15-17 (Tân ước trang 208)
Chúa Jêsus là: ......................................................................

Câu 7:
Cách đây 2007 năm, Chúa Jêsus Christ đã .........................
tại làng Bết-lê-hem, xứ Y-sơ-ra-ên (hay xứ Do thái), thuộc Á Châu. Cả thế giới đã lấy năm Chúa Jêsus Christ giáng sanh làm năm thứ I.
Bạn có thể đọc thêm vài câu Kinh Thánh để biết sự tích Chúa Jêsus Christ giáng sanh:
Mathiơ 1:18 đến 2:12 (Tân Ước trang 1 và 2)
Luca 2:1-20 (Tân ước trang 57)

Câu 8:
Với 33 năm rưởi sống trên đất, Chúa Jêsus Christ đã đi khắp các thành, các làng giảng dạy về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, làm nhiều phép lạ, chữa lành các thứ tật bịnh, đuổi quỉ, cứu giúp những người đói, người nghèo, an ủi người buồn rầu. Sau cùng Chúa Jêsus Christ đã tình
nguyện chịu .........................................................................
trên cây thập tự, đổ huyết đền tội cho chúng ta.
Bạn có thể đọc thêm vài câu Kinh Thánh để biết cảnh trạng Chúa Jêsus Christ chịu chết vì tội của bạn và tôi.
• Mathiơ đoạn 26 và đoạn 27 (Tân Ước trang 28 đến 32)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn