23:23 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thánh kinh Thông lãm

Sáng Thế Ký

Thứ hai - 10/09/2012 06:00
Sáng Thế Ký

Sáng Thế Ký

1. Theo Hi-bá-lai văn: BERSHITH = BAN ĐẦU. 2. Theo Hi-văn: GENESIS = GỐC TÍCH (Đây là gốc tên sách theo Anh ngữ). 3. Theo Việt ngữ: SÁNG THẾ KÝ. Tên nầy dịch theo Hán tự gồm ba từ: Sáng = Sáng tạo; Thế = Thế giới; Ký = ghi chép. Như vậy Sách Sáng thế ký là “bản Ghi Chép Cuộc Sáng tạo Thế giới”.

 
I/. TÊN SÁCH:
 1. Theo Hi-bá-lai văn: BERSHITH = BAN ĐẦU
 2. Theo Hi-văn: GENESIS = GỐC TÍCH (Đây là gốc tên sách theo Anh ngữ)
 3. Theo Việt ngữ: SÁNG THẾ KÝ. Tên nầy dịch theo Hán tự gồm ba từ: Sáng = Sáng tạo; Thế = Thế giới; Ký = ghi chép. Như vậy Sách Sáng thế ký là “bản Ghi Chép Cuộc Sáng tạo Thế giới”.
II/. TÁC GIẢ:
 • Tác giả được mọi người nhìn nhận là MÔI-SE
 • Bằng cớ chứng minh Môi se là tác giả sách Sáng thế ký là vì
 • 5 sách đầu của Kinh Thánh (thường gọi là Bộ Ngũ Kinh Môi se), nguyên là một Bộ, không chia ra như chúng ta có ngày nay. Đến khi Kinh Thánh Cựu Ước được dịch sang Hi-văn (Bản 70), thì vì độ dài của sách, các Dịch giả tiếng Hi-lạp đã chia ra 5 sách như hiện có. Một Bộ là của Môi-se, thì đương nhiên sách Sáng thế ký là sách đầu tiên trong Bộ 5 sách, phải là của Môi-se.
 • Vả lại, ngoài Môi-se, chúng ta không thể tìm được một người nào có khả năng viết được sách Sáng thế ký: Môi se có điều kiện học vấn, có điều kiện thời gian tiếp xúc với những chứng cớ sáng tạo của Chúa, có điều kiện hiểu biết địa lý…
 • Truyền thống của Do thái giáo từ đời Môi-se đến nay vẫn nhìn nhận Môi-se là tác giả của Bộ Ngũ Kinh.
 • Trong Tân Ước, Chúa Jêsus Christ cũng từng trưng dẫn tác giả của Cựu Ước là “Môi-se và các Tiên tri” (Luca 16:29; 24:27, 44, Chúa Jêsus Christ đang nói về hai phần trong số ba phần của Cựu Ước – Luật pháp / Tiên Tri / các sách Văn Thơ. Nói đến Môi-se là nói về từ Sáng thế ký đến Phục truyền Luật lệ ký; Còn Tiên tri là từ Giô-suê, Các Quan xét, Samuên, Các Vua, Êsai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, 12 Tiểu Tiên tri).
III/. CHỦ ĐỀ:

Chủ đề của sách Sáng thế ký là: BAN ĐẦU hay BẮT ĐẦU
Chủ đề nầy do Tên sách, cũng là hai từ đầu tiên của sách Sáng thế ký (5 sách trong Bộ Ngũ Kinh đều lấy những tữ đầu tiên của sách để đặt tên cho sách) 
Đặc biệt trong bản dịch Hoa ngữ thì dịch hai từ nầy phân biệt với hai từ đầu của sách Tin Lành Giăng 1;1. Từ ngữ dùng trong sách Sáng thế ký là KHỞI SƠ (chữ Khởi hàm ý vũ trụ nầy có một điểm bắt đầu lúc sơ khai); còn từ ngữ dùng trong sách Giăng là THÁI SƠ (chữ Thái hàm ý quá mức, to lớn quá, sơ khai của Ngôi Lời là xa xưa đến nỗi không biết được, không có khởi nguyên).

IV/. NIÊN HIỆU:
 1. Niên hiệu của sách Sáng thế ký:
Niên hiệu của sách Sáng thế ký là thuật kể từ lúc vũ trụ được sáng tạo đến khi dòng dõi của tuyển dân bắt đầu từ gia đình của Gia-cốp vào cư ngụ tại Ai Cập, kết thúc bằng cái chết của Giô-sép, tức là từ Ban đầu của vũ trụ đến khoảng năm 1,800 TC.
 1. Niên hiệu viết sách Sáng thế ký:
Điều chúng ta có thể khẳng định là Môi-se viết sách Sáng thế ký trong lúc dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng 40 năm. Vì khoảng thời gian nầy, Môi-se đã gặp Chúa, đầy lòng yêu mến Chúa, được Chúa nói chuyện mặt đối mặt, ngoài những tài liệu ông có được qua học vấn tại Ai Cập (Công vụ 7:22), những tài liệu chuyển tiếp thế hệ từ gia đình Gia-cốp còn lại, chắc chắn ông đã được Đức Chúa Trời ban sự mặc khải trực tiếp để viết những điều xảy ra từ ban đầu của vũ trụ.
Niên hiệu viết sách được tính khoảng từ 1450 – 1410 TC (hoặc 1391 – 1331 TC.)

V/. BỐ CỤC SÁCH:

Với chủ đề BAN ĐẦU (BẮT ĐẦU), chúng ta có hai cách chia Bố cục sách Sáng thế ký:

A/. BỐ CỤC TỔNG QUÁT.
1/. Từ 1: đến 11: 9, Nguồn gốc nhân loại
2/. Từ 11:10 đến 50: Nguồn gốc tuyển dân Y-sơ-ra-ên.
B/. BỐ CỤC CHI TIẾT
Chủ đề: BAN ĐẦU (BẮT ĐẦU)
Câu gốc: 1:1
1/. Bắt đầu muôn vật: 1: - 2:
a/. Bắt đầu vũ trụ: 1:1-25
b/. Bắt đầu con người: 1:26-2:
2/. Bắt đầu tội lỗi: 3: - 4:
a/. Bắt đầu nguyên tội: 3:
b/. Bắt đầu kỷ tội: 4:
3/. Bắt đầu nhân loại: 5: - 11:9
a/. Bắt đầu các chủng tộc: 5: - 10:
b/. Bắt đầu các ngôn ngữ: 11:1-9
4/. Bắt đầu tuyển dân: 11:10 – 50:
a/. Bắt đầu các Tổ phụ: 12: - 28:
b/. Bắt đầu các chi phái: 29: - 50:

VI/. QUAN HỆ CỦA SÁCH:

A/. QUAN HỆ VỚI KINH THÁNH
1/. Quan hệ với toàn bộ Kinh Thánh:
 • Sáng thế ký là bảng tóm lược toàn bộ Kinh Thánh về sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho loài người.
 • Sáng thế ký là nguồn, các sách khác của Kinh Thánh là các nhánh sông càng chảy càng sâu, càng rộng.
 • Sáng thế ký là gốc, các sách khác của Kinh Thánh là thân là nhánh.
 • Sáng thế ký là mọng, là mầm, các sách khác của Kinh Thánh từ đó mọc lên.
2/. Quan hệ với Ngũ Kinh:
 • Về phương diện thuộc linh:
 
TÊN SÁCH Ý NGHĨA
Sáng thế ký Hậu quả của tội lỗi
Xuất Ê-díp-tô ký Được cứu chuộc khỏi tội lỗi
Lê-vi ký Được tương giao với ĐCT
Dân số ký Được Chúa dẫn dắt
Phục truyền luật lệ ký Đến đích

Đây là một bố cục đầy đủ về đời sống của Cơ-Đốc nhân: Bắt đầu từ khi nhìn biết tội lỗi, thấy được hậu quả của tội lỗi; sau đó được Chúa ban sự cứu chuộc khỏi tội lỗi như dân Y-sơ-ra-ên được cứu ra khỏi Ai Cập. Sau khi được cứu chuộc, chúng ta lại được Chúa cho bước vào mối tương giao với Chúa và được Chúa dẫn dắt từng bước trong cuộc sống hằng ngày, trên con đường đó có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu đuối. Sau cùng qua những chặng đường nên thánh thực nghiệm, Cơ-Đốc nhân chúng ta được Chúa đưa đến đích là Đất Hứa thiêng liêng trên Trời.
 • Về phương diện dân Y-sơ-ra-ên:
 
TÊN SÁCH Ý NGHĨA
Sáng thế ký Y-sơ-ra-ên được chọn
Xuất Ê-díp-tô ký Y-sơ-ra-ên được cứu
Lê-vi ký Y-sơ-ra-ên được biệt thánh
Dân số ký Y-sơ-ra-ên được thử nghiệm
Phục truyền luật lệ ký Y-sơ-ra-ên được phước
Với Bố cục nầy, chúng ta học được bài học về tuyển dân Y-sơ-ra-ên để áp dụng cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh là Cơ-Đốc nhân chúng ta.
Dân Y-sơ-ra-ên cũng phát nguồn từ dòng dõi tội lỗi, sinh ra trong tội lỗi, như Áp-ra-ham vốn ở tại U-rơ thành phố tội lỗi, rồi lại làm nô lệ cho tội lỗi (như Nhà Ai Cập). Bởi Ân điển yêu thương Chúa đã cứu chuộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, rồi qua những tế lễ, biệt riêng họ làm một dân thánh. Đến sách Dân-số ký, dân Y-sơ-ra-ên được thử nghiệm niềm tin nơi Chúa qua đắc thắng cũng như qua những thất bại. Dù vậy, cuối cùng Y-sơ-ra-ên cũng đã được Chúa đưa vào Đất Hứa như Chúa đã hứa cùng Tổ phụ của họ và chính họ.
 • Về phương diện Đức Chúa Trời:
 
TÊN SÁCH Ý NGHĨA
Sáng thế ký ĐCT Toàn Năng
Xuất Ê-díp-tô ký ĐCT Yêu thương
Lê-vi ký ĐCT Thánh khiết
Dân số ký ĐCT Công bình
Phục truyền luật lệ ký ĐCT Thành tín

Bây giờ với Bố cục nầy, chúng ta lại học được về Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng với bằng cớ qua sự sáng tạo trời đất muôn vật cùng loài người chúng ta. Chúng ta cũng học biết được một Đức Chúa Trời yêu thương qua hành động giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, đặc biệt là hoàn toàn bởi Ân điển, dân Y-sơ-ra-ên chỉ ngồi yên trong khi Chúa làm hết mọi sự. Với sách Lê-vi ký, chúng ta lại nhìn thấy một Đức Chúa Trời thánh khiết không dung chịu tội lỗi, buộc tội lỗi phải được đền trả qua của lễ. Bài học kỳ diệu nữa là qua sách Dân số ký, Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời Công Bình, chẳng kể kẻ có tội là vô tội – dù kẻ đó là tuyển dân của Ngài, Chúa đã sẵn sàng phạt những người vô tín, chống nghịch Chúa. Tuy nhiên, Chúa cũng là Đức Chúa Trời Thành Tín, điều chi Chúa hứa thì Ngài sẽ làm thành, và Chúa đã làm thành lời hứa của Ngài với Tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên bằng cách đưa họ vào Đất Hứa.
Câu hỏi đặt ra: Như vậy, bố cục của 5 sách đầu Kinh Thánh có phải là ngẫu nhiên không? Câu trả lời không thể khác hơn là: KHÔNG! Đó là bằng cớ để chúng ta tin rằng: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn”.
3/. Quan hệ với Tân Ước:
 • Có 17 sách trong Tân Ước trích dẫn sách Sáng thế ký.
 • Chính Chúa Jêsus Christ thường trích dẫn Sáng thế ký
Math. 19:4-6; 24:37-39
Luca 17:28-29, 32
Giăng 1:51; 7:21; 8:49-58
 • Những hình bóng về Chúa Jêsus Christ:
  • Sáng. 3:15, dòng dõi người nữ (Math. 1:17, 23)
  • Sáng. 3:21, Chiên con bị giết từ buổi sáng thế (Khải. 13:8)
  • Sáng. 4:4, sinh tế chiên con (Giăng 1:29)
  • Sáng. 7:1, 7, chiếc tàu Nô-ê. (Công vụ 4:12)
  • Sáng. 14: vua Mên-chi-xê-đéc (Hêb. 7:2-3, 17)
  • Sáng. 22: Y-sác được dâng (Gal. 4:28-31)
  • Sáng. 37 – 41: Giô-sép:
Sáng. 37:3 được cha yêu thương (Math. 3:17)
Sáng 37:4 bị anh em ghen ghét (Giăng 18:25)
Sáng. 37:24 bị anh em giết (Math. 27:35-37)
Sáng 49:1-45, trở nên phước cho dân ngoại, có vợ người ngoại bang, về sau được anh em tôn trọng; Phục. 30:1-10, Công. 15:14; Rôma 11:1, 15, 25-26)

B/. QUAN HỆ VỚI THẾ GIAN.
1/. Quan hệ với Satan:
 • Satan tỏ ra thù nghịch đặc biệt với Sáng thế ký, nên nó nhắm vào Sáng thế ký để tấn công. Vì Satan bị Sáng thế ký phơi trần là nó có thật (nó chỉ núp sau con rắn), trong khi nó muốn người ta quên sự có mặt của nó.
 • Qua Sáng thế ký, chúng ta biết:
  • Satan là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời.
  • Satan là kẻ lừa dối con người.
  • Satan là kẻ bị diệt.
 • Sáng thế ký bị công kích nhiều nhất (1:1 – 11:9 là những đoạn bị công kích nhiều nhất ...

 
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn