03:34 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 10: Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Như vậy, Ngài muốn cứu muôn dân thì chỉ cần bỏ hết Satan hay ma quỉ vào địa ngục được rồi, tại sao Ngài lại chọn con đường phải chết trên cây thập tự?

Thứ năm - 21/01/2016 22:39
Câu Hỏi 10: Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Như vậy, Ngài muốn cứu muôn dân thì chỉ cần bỏ hết Satan hay ma quỉ vào địa ngục được rồi, tại sao Ngài lại chọn con đường phải chết trên cây thập tự?

Câu Hỏi 10: Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Như vậy, Ngài muốn cứu muôn dân thì chỉ cần bỏ hết Satan hay ma quỉ vào địa ngục được rồi, tại sao Ngài lại chọn con đường phải chết trên cây thập tự?

Kính chào Quý vị thính giả, tôi là Ms SƠN, cảm ơn Chúa cho tôi rất được khích lệ qua câu hỏi của vị thính giả hôm nay có một câu hỏi đề cập đến 3 điều rất quan trọng:
Kính chào Quý vị thính giả, tôi là Ms SƠN, cảm ơn Chúa cho tôi rất được khích lệ qua câu hỏi của vị thính giả hôm nay có một câu hỏi đề cập đến 3 điều rất quan trọng:

1. Thứ nhất là sự nhìn biết Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Lúc Chúa Jêsus còn trên đất, vị sứ đồ tên Phi-e-rơ khi xác nhận Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, lập tức Chúa Jêsus đã khen ông là người có phước vì chỉ có người được Đức Chúa Trời yêu thương mặc khải mới nhìn biết như vậy.

2. Điều quan trọng thứ hai mà câu hỏi đề cập là Bạn thính giả nhìn biết Satan là chúa quỉ cùng tay sai của nó là ma quỉ chính là kẻ ngăn trở con người tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ và nhìn biết Chúa Jêsus có quyền trên chúa quỉ Satan và tay sai ma quỉ của nó.

3. Điều quan trọng thứ ba mà câu hỏi nói đến là vị thính giả của chúng ta nhìn nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jêsus trên cây thập tự không phải là giải pháp dễ thực hiện.

Tuy nhiên, có 3 điều Kinh thánh giải thích liên quan đến câu hỏi nầy:

THỨ NHẤT:

Kinh thánh cho chúng ta biết ngoài Satan và tay sai của nó là ma quỉ - nói chung – không phải là kẻ thù duy nhất khiến loài người không muốn nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của họ hầu cho họ được cứu rỗi, mà còn 2 kẻ thù nữa, hai kẻ thù đó là: sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt – (I Giăng 2:16), nghĩa là sự cám dỗ của thế giới hào nhoáng tham dục nầy cám dỗ khiến con người không dám từ bỏ nó và chính xác thịt tham dục của chính chúng ta khiến chúng ta không chịu hạ mình xin Chúa tha thứ dù biết mình có tội.

Chính Chúa Jêsus đã nói đến 3 loại kẻ thù của con người trên đất trong Bài Giảng Trên Núi nổi tiếng được ghi trong Kinh Tân Ước sách Tin Lành Mathiơ 13 là: (i) Quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng, (ii) khi vì đạo gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm, (iii)sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.

Dĩ nhiên, Kinh thánh cho chúng ta biết một ngày sắp tới rất gần Chúa Jêsus sẽ bởi quyền năng của Ngài bắt Satan và những kẻ theo nó mà quăng vào Hồ lửa đời đời, nhưng Bạn ơi dù không có Satan và ma quỉ, loài người chúng ta vẫn còn bị hai sức mạnh cám dỗ phạm tội khác là thế gian và chính mình. Vì vậy, dù Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời bởi sự toàn năng của Ngài có diệt chúa quỉ Satan và ma quỉ của nó, loài người chúng ta vẫn còn có thể phạm tội.

THỨ HAI:

Quý vị và bạn thính giả phải biết rằng loài người chúng ta từ tổ phụ A-đam và Ê-va đến nay, nói như vua Đa-vít đã nói trong Kinh thánh rằng: Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi – chưa sanh ra thì đã mang lấy tội từ tổ phụ di truyền; rồi vua Đa-vít cũng nói : Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi (Thi. 51:5, 3) – nghĩa là ngoài tội tổ phụ di truyền, loài người còn tự mình phạm tội, và Kinh thánh tuyên bố: Không có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rôma 3:23).

Như vậy, mỗi chúng ta, Bạn hay tôi, đều đã là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, và Kinh thánh tuyên phán: Vì tiền công của tội lỗi là sự chết - chết tâm linh xa cách Đức Chúa Trời, chết thể xác và sau cái chết thể xác thì bị hình phạt nơi địa ngục hồ lửa đời đời xa cách sự vinh hiển Chúa. Cho nên bây giờ dù Chúa Jêsus bởi quyền năng Ngài là Đức Chúa Trời diệt chúa quỉ là Satan và ma quỉ đi, thì tội lỗi vẫn ở trong chúng ta, làm sao chúng ta được hưởng sự bình an, yêu thương, vui mừng của Đức Chúa Trời? Chúng ta làm sao mang đời sống tội lỗi từ thể xác đến tâm linh nầy mà vào Thiên đàng vinh hiển được?

Vấn đề của loài người chúng ta từ sau khi tổ phụ chúng ta phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời đến ngày nay là làm sao được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, được hưởng sự ban cho của Đức Chúa Trời yêu thương, không phải là làm sao để ma quỉ không còn trên thế giới nầy.

Vì vậy, thay vì Bạn quan tâm làm sao diệt Satan và ma quỉ, thì xin Chúa cho Bạn quan tâm: Làm sao tôi được tha tội, làm sao được làm con Đức Chúa Trời, làm được hưởng vui mừng, bình an, yêu thương của Đức Chúa Trời qua sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ. Khi Bạn ăn năn tội và tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của Bạn rồi, Chúa tha tội cho Bạn, Chúa ở cùng Bạn, Chúa dẫn dắt Bạn suốt cuộc đời, đời nầy cũng như đời sau thì Kinh thánh là Lời Chúa khẳng định với Bạn: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi; tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: tôi sẽ hãi hùng ai? (Thi. 27:1), Kinh Tân Ước cũng ghi lời Chúa hứa: Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? (Rôma 8:31), lúc Bạn tin Chúa rồi, Chúa ở cùng Bạn, Bạn không cần phải sợ Satan hay ma quỉ nữa.

THỨ BA:

Điều thứ ba rất quan trọng mà câu hỏi của Bạn thính giả đã nói đến là tại sao Chúa Jêsus lại chọn chịu chết trên cây thập tự? Đây là một câu hỏi cần nói rõ.
Bạn ơi, Đức Chúa Trời muốn tha thứ tội lỗi cho chúng ta không phải như một quan tòa tuyên bố tha tội cho phạm nhân, nghĩa là quan tòa chỉ cần tuyên bố tha rồi phạm nhân ra về sống thế nào mặc kệ, nếu tốt thì cũng liên quan gì đến quan tòa, mà nếu phạm tội thì bắt lại và quan tòa cứ chiếu theo luật mà phạt. Đức Chúa Trời muốn tha tội cho Bạn và tôi như một người Cha tha tội cho con mình, vì Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên loài người chúng ta quý hơn muôn vật, quý hơn thiên sứ trên trời, Ngài muốn loài người chúng ta làm con của Ngài.

Hơn thế nữa, nếu một người con phạm lỗi mà người cha vì thương con không cho con mình biết nó phạm lỗi gì, tội của nó đáng hình phạt thế nào, hầu cho nó nhận lỗi mà sửa lại, thì đó là dung túng đứa con phạm tội. Một câu chuyện xảy ra tại VN, một thanh niên phạm tội bị quan tòa tuyên án tử hình đã xin được ân huệ ôm mẹ mình hôn lần cuối. Quan tòa chấp thuận, người thanh niên đó ôm lấy mẹ mình thay vì hôn mẹ, nó đã cắn đứt lỗ tai của mẹ. Trong lúc ai cũng kinh hoàng rủa sả anh thì anh nói: Tại vì khi còn nhỏ anh phạm lỗi gì mẹ cũng đều che chở, lại còn khen, nên ngày nay anh phạm tội đến nỗi bị tử hình.

Chúa không yêu thương Bạn và loài người theo cách bao che, cũng không tha tội cho con người theo cách quan tòa, Kinh thánh đã ghi lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại như sau: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự (Philíp 2:6-8).
Qua những câu Kinh thánh là nầy, có 3 điều mà Chúa muốn Bạn biết về cách Ngài yêu thương Bạn, cứu Bạn, tha tội cho bạn:

MỘT: Chúa biết loài người chúng ta vốn là tội nhân nếu gặp Chúa là Đấng Chí Thánh thì chúng ta sẽ chết, như Chúa đã phán: vì không ai thấy mặt ta mà còn sống (Xuất. 33:20), nên Ngài bằng lòng gác lại địa vị của một Đức Chúa Trời Tạo Hóa vinh hiển vì yêu thương nhân loại Ngài hạ mình xuống làm người để cứu người.
HAI. Ngài bằng lòng trở nên giống như loài người chúng ta. Bạn ơi, đây là điều kỳ diệu, Chúa chẳng những chỉ đến để chịu chết đền tội cho loài người chúng ta mà Ngài còn làm một Đấng cảm thông với mọi vui buồn trong cuộc sống của chúng ta, để cứu giúp chúng ta trong những giờ phút có cần. Bạn hãy nghe Kinh thánh nói về điều kỳ diệu nầy: Vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Áp-ra-ham. Nhơn đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy… Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng (Hêb. 2:16-18; 4:15-16).

Kinh thánh cũng phán về lý do Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời lại bằng lòng làm người giống như chúng ta: Thật Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta… Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh (Êsai 53:4-5).

Bạn thấy không, Chúa không chỉ tha tội chúng ta như quan tòa tha tội mà Chúa là vị Cha yêu thương sẵn lòng đứng nơi chỗ của đứa con hoang nghịch loài người chúng ta, nếm trải hết mọi nhọc nhằn trong kiếp người từ bịnh tật, nghèo thiếu, hoạn nạn, bị khinh dể, bị đánh đập, bị vu cáo, bị thử thách trong mọi phương diện như chúng ta. Cho nên nếu Bạn gặp một hoàn cảnh nào, Chúa cũng đều đã nếm trải còn cùng cực hơn Bạn, nghèo hơn Bạn, để sẻ chia buồn vui với bạn trong kiếp người, vì Chúa Jêsus đã từng làm người như Bạn.

THỨ BA như trong câu hỏi của Bạn: Tại sao Chúa Jêsus lại chọn con đường chết trên cây thập tự? Và Kinh thánh đã trả lời Bạn: Chúa Jêsus đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Bạn có biết không lịch sử cho biết cây thập tự là loại dụng cụ cách đây hơn 2.000 năm Đế quốc La Mã đã dùng để đóng đinh xử tử những tội nhân tội nặng nhất, tội nhân đó thuộc giai cấp hèn hạ nhất là giai cấp nô lệ. Kỳ diệu thay Chúa Jêsus bằng lòng chịu đóng đinh chết trên thập tự như vậy để bất cứ ai đến với Ngài dù tội nặng bậc nào cũng được tha thứ, dù người đó giai cấp hèn hạ bậc nào cũng được tha thứ. Chúa Jêsus chết như vậy cũng để nói với bạn và tôi rằng, chúng ta là những tội nhân tội nặng lắm trước mặt Đức Chúa Trời, như một thánh đồ đã nói trong Kinh thánh sau khi ông tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của ông rằng: Dù ông là thánh, nhưng ông biết trong tất cả những người có tội ông là người đứng đầu. Và Chúa Jêsus chịu chết trên cây thập tự như vậy để nói với bạn và tôi rằng chúng ta là loài người chỉ là những nô lệ đáng chết, chẳng xứng đáng gì được Chúa tha thứ, đáng lẽ sự chết đó là dành cho loài người chúng ta.

Thế thì Bạn còn chần chờ gì nữa mà không mau mau đến nơi chân Chúa Jêsus mà nói như một người đã ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus được tha tội đã viết những lời chân thành đầy cảm động như sau: “Khi trước tôi là tội nhân, đâu đáng gì Chúa ban ơn, xưa đã chất chứa biết bao tội tình, tôi đáng chết mất ở trong tội mình, mà Jêsus Christ chí nhân, cứu tôi ra khỏi trầm luân”. Tôi tin rằng Bạn là người đã biết Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng có quyền trên ma quỉ, Ngài đã vì bạn chịu chết trên cây thập tự đau khổ dường ấy, khi Bạn nhận được sự cứu rỗi của Chúa, được tha tội, được hưởng tình yêu thương của Chúa, chắc chắn bạn sẽ viết được nhiều lời cảm động như hoặc hơn tác giả bài hát mà tôi vừa giới thiệu.

Tôi xin Chúa cho tôi được một ngày nghe hoặc đọc những cảm nghĩ của Bạn sau khi tin Chúa.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn